ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ຫຼັກສູດລະດັບຊັ້ນສູງຄູອາຊີວະສຶກສາ

ພາກວິຊາ: ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ

ສາຂາ:  ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ສາຂາ:  ພາກສ່ວນໜ້າ ແລະ ທີ່ພັກ

ສາຂາ:  ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ

ສາຂາ:  ຕັດຫຍິຍ

Translate »