ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີຄູອາຊີວະສຶກສາ

ຫຼັກສູດ: ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ

ສາຂາວິຊາ: ຊ່າງກົນໂຮງງານ

ສາຂາວິຊາ: ລົດຍົນ

ສາຂາວິຊາ: ຈອດ ແລະ ທໍ່ນໍ້າ

ຫຼັກສູດ: ກະສິກຳ

ສາຂາວິຊາ: ປູກຝັງ

ສາຂາວິຊາ: ລ້ຽງສັດ

ຫຼັກສູດ: ໂຍທາ

ສາຂາວິຊາ: ກໍ່ສ້າງ

ສາຂາວິຊາ: ຊ່າງໄມ້

ຫຼັກສູດ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ສາຂາວິຊາ: ເລຂານຸການ

ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ

ສາຂາວິຊາ: ການເງິນ

ຫຼັກສູດ: ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າ

ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໄຕຼນິກ

Translate »