ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີຄູອາຊີວະສຶກສາ

ພາກວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ

ສາຂາວິຊາ: ຊ່າງກົນໂຮງງານ

ສາຂາວິຊາ: ລົດຍົນ

ສາຂາວິຊາ: ຈອດ ແລະ ທໍ່ນໍ້າ

 

ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ

ພາກວິຊາ: ກະສິກຳ

ສາຂາວິຊາ: ປູກຝັງ

ສາຂາວິຊາ: ລ້ຽງສັດ

 

 
ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ກະສິກໍາ

ພາກວິຊາ: ໂຍທາ

ສາຂາວິຊາ: ກໍ່ສ້າງ

ສາຂາວິຊາ: ຊ່າງໄມ້

 

 
ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ໂຍທາ

ພາກວິຊາ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ສາຂາວິຊາ: ເລຂານຸການ

ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ

ສາຂາວິຊາ: ການເງິນ

 

ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ພາກວິຊາ: ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າ

ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໄຕຼນິກ

 

 

ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ໄຟຟ້າເອເລັກໂຕນິກ
ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ໄຟຟ້າ
Translate »