ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີຄູອາຊີວະສຶກສາ

ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາກົນຈັກ

ສາຂາວິຊາ: ຊ່າງກົນໂຮງງານ

ສາຂາວິຊາ: ລົດຍົນ

ສາຂາວິຊາ: ຈອດ ແລະ ທໍ່ນໍ້າ

 Download:  ຫຼັກສູດ ເຕັກໂນໂລ          ຊີກົນຈັກ

ພາກວິຊາ: ກະສິກຳ

ສາຂາວິຊາ: ປູກຝັງ

ສາຂາວິຊາ: ລ້ຽງສັດ

 

Download:  ຫຼັກສູດ ກະສິກໍາ
ພາກວິຊາ: ໂຍທາ

ສາຂາວິຊາ: ກໍ່ສ້າງ

ສາຂາວິຊາ: ຊ່າງໄມ້

 

Download:  ຫຼັກສູດ ໂຍທາ
ພາກວິຊາ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ສາຂາວິຊາ: ເລຂານຸການ

ສາຂາວິຊາ: ບັນຊີ

ສາຂາວິຊາ: ການເງິນ

Download: ຫຼັກສູດ ບໍລິຫານ            ທຸລະກິດ
ພາກວິຊາ: ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າ

ສາຂາວິຊາ: ເອເລັກໂຕນິກ

 

Download :ຫຼັກສູດ – ໄຟຟ້າເອ             ເລັກໂຕນິກ
                    ຫຼັກສູດ – ໄຟຟ້າ
Translate »