ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ນັກສຶກສາປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ຫົວຂໍ້: ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າດ້ວຍກັງຫັນ ໂດຍໃຊ້ລົມພັດ
ຫົວຂໍ້: ການຊົງຕົວຂອງຮຸ່ນຍົນ
Translate »