ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ແຈ້ງຜົນການຮຽນນັກສຶກສາ

         ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕິ ຮຸ່ນທີ 9

            ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

               ⇒ ຄະແນນ Sheet 1

               ⇒ ຄະແນນ Sheet 2

          ♣   ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາກົນຈັກ 

               ⇒ ຄະແນນ Sheet 1

               ⇒ ຄະແນນ Sheet 2

          ♣ ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາໂຍທາ

               ⇒ ຄະແນນ Sheet 1

               ⇒ ຄະແນນ Sheet 2

          ♣ ພາກວິຊາ: ກະສິກໍາ

          ♣ ພາກວິຊາ: ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ

         ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕິ ຮຸ່ນທີ 10 ຊັ້ນສູງຮຸ່ນທີ 18

         ♣   ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

          ♣   ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາກົນຈັກ 

          ♣ ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາໂຍທາ

          ♣ ພາກວິຊາ: ບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ

         ນັກສຶກສາ ຊັ້ນສູງຮຸ່ນທີ 18

          ♣ ສາຂາ: ຕັດຫຍິບ

 

ພາກວິຊາ: ວິສະວະກໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ນັກສຶກສາ ປຕ 9

Translate »