ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ຫ້ອງຮຽນ Online ປຕ 9

ພາກວິຊາ: ຄູບໍລິການ ແລະ ການບໍລິການ

ພາກວິຊາ: ຄູການກະເສດ

ພາກວິຊາ: ຄູພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາກົນຈັກ

ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາໂຍທາ

ຫ/ຮ ຮຽນລວມ ບໍລິຫານ+ກະສິກຳ

ຫ/ຮ ຮຽນລວມ ພາກວິຊາ ໂຍທາ, ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ, ພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່

Translate »