ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ຫ້ອງຮຽນ Online ປຕ 9

ພາກວິຊາ: ຄູບໍລິການ ແລະ ການບໍລິການ 1/11/-10/12/2021

ປທ ອອ໋ດ ທໍາມະວົງ

ພາກວິຊາ: ຄູການກະເສດ 1/11/-10/12/2021

ພາກວິຊາ: ຄູພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 1/11/-10/12/2021

ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາກົນຈັກ 1/11/-10/12/2022

ພາກວິຊາ: ຄູວິສະວະກໍາໂຍທາ 1/11/-10/12/2022

ຫ/ຮ ຮຽນລວມ ບໍລິຫານ+ກະສິກຳ 13/12/2021-14/1/2022

ຫ້ອງຮຽນລວມ ບໍລິຫານ ແລະ ກະສິກໍາ 17/1/-25/2/2022

ຫ້ອງຮຽນລວມ ພາກວິຊາ: ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 1/11/-10/12/2022

ຫ້ອງຮຽນລວມ ພາກວິຊາ: ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 13/12/2021-14/1/2022

ຫ້ອງຮຽນລວມ ພາກວິຊາ: ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກໍາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 17/1/-25/2/2022

Translate »