ໂທ: 021312422, ແຟກ:021312421

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກພາລະບົດບາດ

ພະແນກວິຊາການ ແລະ ກິດຈະການນັກສຶກສາ ເປັນພະແນກໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ເຮັດວຽກພາຍໄຕ້ການຊີ້ນຳໆພາຂອງຄະນະອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ, ມີພາລະບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ຈັດຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ, ສະຫລຸບຊົ່ວໂມງຂຶ້ນຫ້ອງຂອງນັກສຶກສາ, ສະຫລຸບສັງລວມຄະແນນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບວິຊາ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປ້ອງກັນບົດສຶກສາໂຄງການຂອງນັກສຶກສພະນັກງານຄູ-ອາຈານ   ພາຍໃນພະແນກມີທັງໜົດ 7     ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ, ວຸດທິການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາໂທ 5 ທ່ານ, ປະລິນຍາຕີ 2 ທ່ານ.

Translate »