ບົດຄົນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ປທ ສາຍພິນ ຫລວງພົນ

ກາລຸນາໃສ່ລະຫັດຜ່ານກ່ອນຈຶ່ງເຂົ້າໄດ້