ບົດຄົນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ປທ ສາຍພິນ ຫລວງພົນ

ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການທີຈໍາ ເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົ ກີ່ ຽວກບັການອອກແບບການຮຽນ-ການສອນສ າລບັຄູ
ອາຊວີະສກຶ ສາ ໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ.

Training Need Assessment on Instructional Design for Industrial Track Vocational
Teachers in Lao PDR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *