Category: Uncategorized

ບົດຄົນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ປທ ສາຍພິນ ຫລວງພົນບົດຄົນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ປທ ສາຍພິນ ຫລວງພົນ

ການປະເມນີຄວາມຕອ້ງການທີຈໍາ ເປັນໃນການຝຶກອບົຮມົ ກີ່ ຽວກບັການອອກແບບການຮຽນ-ການສອນສ າລບັຄູອາຊວີະສກຶ ສາ ໃນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. Training Need Assessment on Instructional Design for Industrial Track VocationalTeachers in Lao PDR